Umeå Energi

Umeå Energi erbjuder hållbar energi och bredbandstjänster till både privatpersoner och företag i Umeåregionen.

Umeå Energi

Om Umeå Energi – Ett Kraftfullt Bolag för En Hållbar Framtid

Umeå Energi är en energi- och kommunikationskoncern som spelar en central roll i att utveckla hållbara energilösningar för framtiden. Med en vision om att förenkla vardagen för sina kunder och bidra till en hållbar framtid för regionen, har Umeå Energi etablerat sig som en nyckelaktör i energibranschen.

Företaget, som är miljö- och arbetsmiljöcertifierat enligt ISO 14001 och ISO 45001, har idag över 400 medarbetare och är indelat i fyra affärsområden.

  • Affärsområden
    • Energi
    • Värme
    • Kommunikation
    • Återvinning
Affärsområde Verksamhet
Energi Produktion och distribution av el
Värme Fjärrvärme och kylsystem
Kommunikation Bredband och datatjänster
Återvinning Återvinning och hantering av avfall

Historisk Bakgrund

Umeå Energis historia går tillbaka till slutet av 1800-talet när Johan Gustaf Rothoff, Umeås borgmästare, donerade pengar till stadens första gatubelysning. År 1892 byggdes ett vedeldat ångkraftverk och 1899 togs Klabböle kraftverk i bruk. Med en växande efterfrågan på elektricitet, utvidgades elnätet och elmätare introducerades 1905. Denna expansion lade grunden för det som idag är Umeå Energi.

Organisationens Utveckling

År 1911 bildades en styrelse för Umeå stads elektricitetsverk, vilket markerar början på den organisation som nu är Umeå Energi. Genom åren har företaget genomgått flera förändringar, inklusive ökad tillgång till effekt genom samarbeten och tekniska uppgraderingar, såsom övergången från 110 till 220 volt.

Modernisering och Expansion

Under 1950-talet moderniserades elnätet ytterligare och Stornorrfors kraftstation blev en viktig källa till elektricitet. Klabböle kraftstation avvecklades och omvandlades till museum, vilket illustrerar Umeå Energis vilja att bevara sin historia samtidigt som man blickar framåt.

Från Värmeverk till Energiaktiebolag

Under 1960-talet tog företaget steg mot att bli en mer diversifierad energiproducent genom bildandet av AB Umeå Värmeverk. Senare fusioner och namnändringar resulterade i det nuvarande Umeå Energi AB, som fortsätter att utveckla sin verksamhet med fokus på effektivitet och hållbarhet. Här finns en artikel på samma tema: Göteborg Energi.

Nya Kraftvärmeverk för Framtiden

År 2000 invigdes Dåva kraftvärmeverk och tio år senare Dåva 2, vilket är ett kraftvärmeverk för biobränsle. Dessa anläggningar representerar Umeå Energis engagemang för miljövänlig energiproduktion och teknologisk innovation. Läs artikeln om ämnet Ljusdal Energi här.

Organisationsstruktur

Umeå Energi AB är ett helägt dotterbolag till Umeå Kommunföretag AB (UKF). Företaget äger i sin tur flera dotterbolag som tillsammans täcker alla aspekter av energiproduktion och -distribution. Umeå kommunfullmäktige spelar en aktiv roll i att utse styrelsen som leder koncernen.Umeå Energi levererar hållbar el, värme och bredband till Umeåborna med fokus på kundnöjdhet och innovation.

Affärsområden och Tjänster

Umeå Energi har fyra affärsområden: Elhandel, Vindkraft, Elnät och Bredband. Dessa områden arbetar tillsammans för att leverera omfattande tjänster till kunder, och för att bygga och underhålla infrastrukturen som krävs för en pålitlig energiförsörjning.

Elhandel och Rådgivning

Genom Umeå Energi Elhandel AB säljs och köps el till både privat- och företagskunder över hela Sverige. Företaget erbjuder även rådgivningstjänster som hjälper kunder att navigera på kraftmarknaden och att välja rätt elavtal och prissättning.

Vindkraftens Roll

Umeå Energi Sol Vind & Vatten AB fokuserar på produktion och försäljning av el från förnybara källor. Företaget förvaltar nio vindkraftverk och tillhandahåller tjänster inom förvaltning och service av vindkraftsanläggningar.

Framtidens Elnät

Umeå Energi Elnät AB ansvarar för att bygga och underhålla elnätet i Umeåregionen och säkerställer att elektricitet levereras till både hushåll och företag. Investeringar görs kontinuerligt för att upprätthålla en hög leveranssäkerhet och för att underlätta integrationen av förnybar energi.