Mölndals Energi

Mölndals Energi levererar hållbar värme och el till Mölndals invånare, med fokus på miljövänliga lösningar.

Mölndals Energi

Historisk Bakgrund – Mölndal Energi

Mölndal Energi har en rik historia som sträcker sig tillbaka till 1 januari 1947, då Mölndals stad förvärvade elanläggningarna i Mölndal från Yngeredsfors Kraft AB för 795 000 kr. Detta köp finansierades genom ett 20-årigt amorteringslån på 1 220 000 kr, godkänt av kungen den 23 maj 1947.

Elverket var beläget på Kvarnbygatan 65, medan montörerna hade sin bas på Södra Brogatan 1 i Krokslätt.Denna historiska milstolpe markerade starten på en lång resa för bolaget inom energisektorn.

 • Grundande
  • År: 1947
  • Förvärv från: Yngeredsfors Kraft AB
  • Köpeskilling: 795 000 kr
 • Finansiering
  • Amorteringslån: 1 220 000 kr
  • Godkännande: 23 maj 1947 av kungen
 • Anläggningens placering
  • Elverket: Kvarnbygatan 65
  • Montörernas bas: Södra Brogatan 1, Krokslätt
Årtal Händelse Ekonomi
1947 Mölndals stad förvärvar elanläggningar Köpeskilling: 795 000 kr
1947 Amorteringslån godkänt av kungen Lån: 1 220 000 kr
1947 Elverkets placering etablerad Kvarnbygatan 65
1947 Montörernas bas etablerad Södra Brogatan 1, Krokslätt

Ägande och Organisation

Mölndal Energi är idag ett dotterbolag till Kvarnfallet Mölndal AB, som i sin tur ägs av Mölndals stad. Sedan avregleringen av elmarknaden den 1 januari 1996, har Mölndal Energi Nät AB, ett helägt dotterbolag, ansvarat för stadens elnät. Med sina 117 medarbetare (2021) är företaget indelat i fem affärsområden: Värme/Kyla, Tjänster, Elnät, Elhandel och Vindkraft. Koncernen är stolt över att vara certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001, vilket vittnar om dess åtagande för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Fjärrvärme och Elektricitetsproduktion

Mölndal Energis kraftvärmeverk har en årsproduktion av fjärrvärme på cirka 450 GWh, vilket räcker för att värma upp ungefär 25 000 normalstora villor. När det gäller elektricitet är årsproduktionen cirka 120 GWh, med en maximal eleffekt på 27 MWe, varav 23 MWe kan matas ut på elnätet. Produktionen av el är beroende av efterfrågan på fjärrvärme, med en maximal fjärrvärmeeffekt på cirka 80 MW, inklusive rökgaskondensering som bidrar med cirka 20 MW.

Vindkraftsatsningar

I sitt bidrag till förnybar energi äger Mölndal Energi tre vindkraftverk, belägna i Dalboslätten, Håkantorp och Tanums kommun, var och en med en kapacitet på 2 MW. Dessa vindkraftverk genererar tillsammans cirka 17 GWh el per år, vilket är ett viktigt steg mot en mer hållbar energiförsörjning.
Mölndals Energi levererar hållbar värme och el till Mölndals invånare, med fokus på miljövänlig energi.

Fjärrkyla och dess Expansion

Fjärrkylan, som är en relativt ny tjänst inom Mölndal Energi, uppgick till en total försäljning på 2,3 GWh under år 2021. Denna moderna energilösning erbjuder effektiv kylning för kommersiella och offentliga byggnader och bidrar till en mer hållbar stadsmiljö.

Solcellsparken på Kikås deponi

Mölndal Energi tar initiativ i övergången till solenergi genom att bygga en solcellspark på den övertäckta Kikås deponi. Detta solcellsområde, som motsvarar storleken på åtta fotbollsplaner och har en kapacitet på 4 MWe, beräknas producera cirka 4 GWh el per år. Detta kommer att kunna försörja cirka 2000 lägenheter och är planerat att invigas sommaren 2024.

Fjärrvärmens Historia i Mölndal

Fjärrvärmens framväxt i Mölndal började några år efter att Sveriges första fjärrvärmeverk togs i drift 1948 i Karlstad. Mölndals första fjärrvärmeverk byggdes 1962 för 2,5 Mkr och togs i drift året därpå. Anläggningen, som var strategiskt placerad i urberg för att skydda den mot potentiella bombangrepp under kalla kriget, hade en central roll i att förse flera viktiga byggnader med värme.

Utveckling av Riskullaverket

År 1984 markerade en ny era för fjärrvärmeproduktionen i Mölndal när den flyttades till det nybyggda Riskullaverket på Aminogatan. Verket, som kostade 130 Mkr, var utrustat med en fastbränslepanna och en oljepanna, båda med en kapacitet på 50 MW. Ursprungligen användes torv som fast bränsle, vilket krävde omfattande logistik för leveranser från Gislaved.

Riskullaverkets Nuvarande Drift

Det nuvarande kraftvärmeverket i Riskulla invigdes 2009 och är Mölndals största miljöinvestering. Verket eldas med biobränsle, främst avverkningsrester som bark, grenar och toppar, även kallat grot. Sedan 2018 används även bioolja/RME som start- och spetsbränsle. Anläggningen omfattar en rad faciliteter, inklusive bränslemottagning, bränslelager och rökgaskondenseringsanläggningar.
Läs mer om Bodens Energi här.

Ytterligare Energiinfrastruktur och Miljöprojekt

Förutom Riskullaverket och Valåsdalens panncentral, har Mölndal Energi flera mindre pannor för effektreserv och beredskap. Under 2021 har en dagvattendamm byggts som en del av bolagets miljöprojekt. Dessutom, sedan 2016, finns ett fjärrkylanät i centrala Mölndal, vilket visar på företagets engagemang för att utveckla hållbara energilösningar.
Läs artikeln om ämnet Energi Synonym här.