Kemisk Energi

Kemisk energi lagras i bindningar mellan atomer och frigörs vid kemiska reaktioner som förbränning.

Kemisk Energi

Vad är Kemisk Energi?

Kemisk energi är en form av potentiell energi som är lagrad i bindningarna mellan atomer och molekyler i alla ämnen. Denna energi är avgörande för alla kemiska reaktioner och är grunden för att kunna utvinna energi från olika bränslen.

När ett bränsle som ved förbränns, bryts molekylernas bindningar och nya bindningar med lägre energi bildas. Detta överskott av kemisk energi frigörs i form av ljusenergi och värmeenergi.

Kemisk Energi – En Grundläggande Översikt

 • Definition
  • Energin lagrad i kemiska bindningar mellan atomer.
 • Exempel på källor
  • Bränslen som kol, olja och naturgas.
  • Batterier som lagrar energi för senare användning.
 • Utnyttjande
  • Förbränning för att generera värme och elektricitet.
  • Kemiska reaktioner för att driva fordon och maskiner.
 • Omställning
  • Från kemisk energi till mekanisk energi, elektrisk energi, ljusenergi, och värmeenergi.
Bränsle Energityp Användningsområde
Ved Kemisk -> Värme Uppvärming av bostäder
Bensin Kemisk -> Mekanisk Drivmedel för fordon
Batterier Kemisk -> Elektrisk Energiförsörjning för elektroniska enheter

Exempel på Kemisk Energi – Förbränning av Ved

När ved förbränns, startar en reaktion där molekylernas bindningar bryts och den kemiska energin frigörs. Denna energi omvandlas sedan till ljus och värme, vilket gör att elden kan värma upp och lysa upp omgivningen. De slaggprodukter som bildas efter förbränningen innehåller mindre kemisk energi än den ursprungliga veden. Detta illustrerar lagen om energins bevarande, där energi inte kan försvinna eller nybildas utan endast omvandlas mellan olika former.

Från Energifattigt till Energirikt

Kemiska ämnen kan variera i hur mycket energi de innehåller. Ett energifattigt ämne kan omvandlas till ett energirikt ämne genom att tillsätta energi. Omvänt kan ett energirikt ämne frigöra energi och bli mer energifattigt. Ett exempel på detta är när elektrisk energi används för att sönderdela vatten (H2O) genom elektrolys, vilket resulterar i bildandet av syre och väte, där vätet är ett energirikt ämne.
Läs även artikeln Termisk Energi.

Elektrolys – En Kemisk Process

Elektrolys är en process där elektrisk energi leder till sönderdelning av vattenmolekyler till syre och väte. Vätet som bildas är ett energirikt ämne, men för att kunna utnyttja den kemiska energin i vätet krävs ett oxidationsmedel som syre. När vätet sedan brinner i närvaro av syre, frigörs exakt samma mängd energi som användes under elektrolysen, vilket visar på energins bevarande.
Liknande artikel Karlstad Energi.

Kemiska Reaktioner och Energiutbyte

I kemiska reaktioner som elektrolysen kan energiutbytet representeras med kemiska ekvationer. För elektrolysen av vatten till väte och syre kan processen beskrivas som:

2H2O + energi -> 2H2 + O2

Och när vätet används som bränsle och reagerar med syre:

2H2 + O2 -> 2H2O + energi

Sammanfattning

Kemisk energi är en central del av vår vardag och är involverad i allt från enkla förbränningsprocesser som att elda ved till mer komplexa processer som elektrolys. Förståelsen av kemisk energi och dess omvandlingar är grunden för att kunna utveckla nya och mer effektiva energikällor. Genom att förstå och kontrollera dessa processer kan vi skapa hållbara lösningar för energiproduktion och -användning.
Kemisk energi är lagrad i bindningar mellan atomer och frigörs vid kemiska reaktioner, som vid förbränning.