Karlskoga Energi

Karlskoga Energi levererar pålitlig el och värme, bidragande till ortens hållbara utveckling.

Karlskoga Energi

Historik och Bakgrund – Karlskoga Energi & Miljö

Karlskoga Energi & Miljö AB är ett kommunalt bolag med en viktig roll i Karlskoga samhälle. Bolaget, som ägs av Karlskoga kommun genom Karlskoga Kommunhus AB, har en lång historia av att förse invånarna med grundläggande tjänster.

Sedan starten den 1 januari 1995, har bolaget vuxit och utvecklats för att möta de moderna kraven på hållbarhet och effektivitet.Koncernen tog form genom att samla olika energi- och miljörelaterade verksamheter som tidigare drevs av kommunen.

 • Huvudområden
  • Energiförsörjning
  • Vatten och avlopp
  • Avfallshantering och återvinning
 • Engagemang för hållbarhet
  • Investeringar i förnybar energi
  • Projekt för energieffektivisering
År Händelse
1995 Start av Karlskoga Energi & Miljö AB
2000-talet Expansion av förnybar energi och hållbarhetsprojekt

Verksamhetsområden

Inom Karlskoga Energi & Miljö finns ett brett spektrum av verksamhetsområden. Dessa inkluderar allt från elnät och elavtal till fjärrvärme, fiber och biogas. Bolaget ansvarar även för viktig infrastruktur såsom vatten och avlopp, samt avfallshantering och återvinning. Genom sitt kraftvärmeverk och småskaliga vattenkraftverk bidrar företaget till en renare elproduktion och en hållbar lokal energiförsörjning.

Elproduktion och Fjärrvärme

Elproduktionen hos Karlskoga Energi & Miljö är central för att säkerställa en pålitlig energiförsörjning i regionen. Genom sitt kraftvärmeverk, som kombinerar produktion av el och värme, utnyttjar bolaget effektivt bränslen och minskar miljöpåverkan. Fjärrvärmen som produceras är inte bara kostnadseffektiv utan också miljövänlig, vilket gör den till ett attraktivt val för både företag och privatpersoner.

Återvinning och Avfallshantering

Återvinning och avfallshantering är ytterligare viktiga aspekter av Karlskoga Energi & Miljö’s verksamhet. Företaget arbetar aktivt för att främja en cirkulär ekonomi där material återanvänds och återvinns. Genom att erbjuda omfattande tjänster och uppmuntra till ansvarsfull konsumtion, bidrar bolaget till att minska avfallsmängden och skydda miljön.

Vatten och Avlopp

Vattenförsörjning och avloppshantering är grundläggande tjänster som Karlskoga Energi & Miljö tillhandahåller. Bolaget säkerställer att invånarna i Karlskoga har tillgång till rent dricksvatten och att avloppsvattnet behandlas på ett säkert och effektivt sätt. Genom att underhålla och modernisera vatten- och avloppsnätet garanterar företaget dessa livsviktiga tjänsters tillförlitlighet och hållbarhet.
Här finns en artikel på samma tema: Karlshamns Energi.

Fiber och Digital Infrastruktur

I takt med att digitaliseringen accelererar, har Karlskoga Energi & Miljö även investerat i digital infrastruktur. Genom att bygga ut och underhålla ett stadsnät för fiber, säkerställer bolaget att både privatpersoner och företag i Karlskoga har tillgång till snabb och pålitlig internetuppkoppling. Detta är en central del i att främja tillväxt och innovation i regionen.
Denna artikel är även relevant för ämnet Umeå Energi Arena.

Biogas och Förnybara Energikällor

Utvecklingen av biogas är en del av Karlskoga Energi & Miljö’s satsning på förnybara energikällor. Genom att producera biogas bidrar företaget till ett minskat beroende av fossila bränslen och en ökad användning av förnybar energi. Detta leder inte bara till minskade utsläpp av växthusgaser utan också till en mer diversifierad och resilient energimix.

Anställda och Lokal Förankring

Karlskoga Energi & Miljö är en betydande lokal arbetsgivare med cirka 177 anställda år 2020. Företaget är starkt förankrat i den lokala gemenskapen och dess medarbetare spelar en viktig roll i att driva på utvecklingen mot en mer hållbar och levande stad. Genom att investera i personalens kompetensutveckling säkrar bolaget att de kan fortsätta leverera högkvalitativa tjänster till Karlskogas invånare.
Karlskoga Energi levererar pålitlig el och värme, bidragande till kommunens hållbarhet och invånares komfort.

Framtiden och Hållbarhetsmål

Karlskoga Energi & Miljö är inte bara en energileverantör utan också en drivkraft för hållbar utveckling. Bolaget arbetar kontinuerligt med att sätta och uppnå hållbarhetsmål som är i linje med både lokala och globala ambitioner, såsom FN:s hållbarhetsmål. Genom innovation och samarbete strävar företaget efter att minska sin miljöpåverkan och bidra till en mer hållbar framtid för Karlskoga och dess invånare.