Karlskoga Energi och Miljö

Karlskoga Energi och Miljö är en lokal aktör som levererar hållbar energi och hanterar avfall effektivt i Karlskoga kommun.

Karlskoga Energi och Miljö

Om Karlskoga Energi & Miljö AB

Karlskoga Energi & Miljö AB är en vital del av den kommunala infrastrukturen i Karlskoga kommun. Med en bred verksamhet som spänner över flera viktiga områden såsom elnät, elavtal, belysning, vatten och avlopp, avfallshantering och återvinning, fjärrvärme och ånga, samt fiber via stadsnätet och biogas, spelar företaget en nyckelroll i att främja en hållbar livsmiljö för kommunens invånare.

Med en anställningssiffra på cirka 177 anställda för år 2020, bidrar företaget även till den lokala arbetsmarknaden.

Viktiga Verksamhetsområden

 • Elnät: Distribution av elektricitet till hushåll och företag.
 • Elavtal: Erbjudande av konkurrenskraftiga elavtal.
 • Belysning: Underhåll och utveckling av gatubelysning.
 • Vatten och Avlopp: Ansvar för rent dricksvatten och effektiv avloppshantering.
  • Dricksvattenproduktion
  • Avloppsvattenrening
 • Avfallshantering och Återvinning: Hantering av hushållsavfall och främjande av återvinning.
 • Fjärrvärme och Ånga: Produktion och distribution av värme och ånga.
 • Fiber: Utbyggnad och underhåll av stadsnätet för snabb internetuppkoppling.
 • Biogas: Produktion av biogas som ett miljövänligt bränslealternativ.

Fakta om Karlskoga Energi & Miljö AB

Verksamhetsområde Detaljer
Elnät Distribution av elektricitet
Elavtal Erbjudande av elavtal
Belysning Underhåll av gatubelysning
Vatten och Avlopp Dricksvatten och avloppshantering
Avfallshantering och Återvinning Hantering och återvinning av avfall
Fjärrvärme och Ånga Produktion av värme och ånga
Fiber Stadsnät för internet
Biogas Produktion av biogas

Historisk Bakgrund

Den första januari 1995 markerade starten för Karlskoga Energi & Miljö som koncern. Detta efter att Karlskoga kommun beslutade att bilda ett moderbolag och tre dotterbolag för att effektivisera och professionalisera tjänsterna inom energi och miljö. De tre dotterbolagen bestod av Karlskoga Elnät AB, Karlskoga Kraftvärmeverk AB, och Karlskoga Miljö AB. Denna omstrukturering innebar att all avgiftsfinansierad verksamhet som tidigare hanterats av kommunen nu sköttes av den nybildade koncernen.

Elproduktion och Kraftvärmeverk

En central del av företagets verksamhet är elproduktion. Genom sitt kraftvärmeverk och småskaliga vattenkraftverk, producerar Karlskoga Energi & Miljö en betydande mängd el som försörjer både hushåll och företag i regionen. Denna elproduktion är inte bara en resurs för kommunens energibehov utan spelar även en viktig roll i strävan mot en mer hållbar energiproduktion.

Fjärrvärme och Ånga

Fjärrvärme är en annan viktig service som erbjuds av Karlskoga Energi & Miljö. Genom ett välutbyggt nät av ledningar tillhandahåller företaget värme och ånga till både privatpersoner och industri. Denna infrastruktur bidrar till en effektiv och miljövänlig uppvärmning, vilket är avgörande för att minska kommunens koldioxidavtryck.Karlskoga Energi och Miljö är en lokal aktör som levererar hållbar energi och hanterar avfall i Karlskoga kommun.

Vatten och Avlopp

Att förse invånarna med rent dricksvatten och hantera avloppsvatten är grundläggande för all kommunal verksamhet. Karlskoga Energi & Miljö ansvarar för att säkerställa att dessa livsnödvändiga tjänster fungerar dygnet runt. Genom att investera i moderna reningsverk och underhålla ledningsnätet, garanterar företaget att vattenkvaliteten upprätthålls och att avloppshanteringen sker på ett miljömässigt hållbart sätt.

Avfallshantering och Återvinning

En annan kritisk aspekt av Karlskoga Energi & Miljös arbete är avfallshantering och återvinning. Genom att främja och underlätta återvinning bidrar företaget till att minska mängden avfall och öka återanvändningen av material. Detta är en viktig del i arbetet med att skapa ett mer hållbart samhälle där resurser används på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.

Fiber och Stadsnät

Utöver traditionella energitjänster har Karlskoga Energi & Miljö även investerat i en stark digital infrastruktur genom att erbjuda fiberanslutning via sitt stadsnät. Detta möjliggör snabba och pålitliga internetuppkopplingar för både privatpersoner och företag, vilket är en förutsättning för modern kommunikation och digital utveckling. Läs mer om Umeå Energi här.

Biogas och Förnybar Energi

Biogasproduktion är en växande del av företagets verksamhet, vilket stärker Karlskogas position som en föregångare inom förnybar energi. Genom att omvandla organiskt avfall till biogas bidrar Karlskoga Energi & Miljö till en cirkulär ekonomi och erbjuder ett miljövänligt alternativ till fossila bränslen. Läs artikeln om ämnet Ljusdal Energi här.

Sammanfattning och Framtidsperspektiv

Sammanfattningsvis är Karlskoga Energi & Miljö AB en mångsidig aktör som spelar en avgörande roll i att skapa en hållbar och livskraftig framtid för Karlskoga kommun. Med en bred palett av tjänster och en stark inriktning på miljö och hållbarhet, är företaget väl positionerat för att möta framtidens utmaningar och bidra till en grönare värld.