Geotermisk Energi

Geotermisk energi är hållbar värme från jordens inre som kan omvandlas till el.

Geotermisk Energi

Vad är Geotermisk Energi?

Geotermisk energi är den energi som finns lagrad i form av värme under jordens yta. Denna energi kommer dels från planetens ursprungliga formation och dels från sönderfallet av radioaktiva grundämnen i jordskorpan.

Historiskt sett har människor utnyttjat denna energi för uppvärmning och bad sedan Romerska rikets dagar. I modern tid är geotermisk energi främst associerad med produktion av elektricitet.

År 2007 uppskattades den globala produktionen av geotermisk elenergi till cirka 10 GW, motsvarande 0,3 % av den totala elproduktionen, med ytterligare 28 GW som användes direkt för bland annat fjärrvärme och industriprocesser.

 • Användningsområden för Geotermisk Energi:
  • Produktion av elektricitet
  • Uppvärmning av byggnader genom fjärrvärme
  • Användning i industriella processer
  • Uppvärmning av växthus
  • Spa och badanläggningar
År Global Geotermisk Elproduktion (GW) Andel av Total Elproduktion
2007 10 0,3%
2007 28 Användning för Fjärrvärme & Industri

Ekonomi och Miljöfördelar

Geotermisk energi anses vara kostnadseffektiv, tillförlitlig och miljövänlig. Tidigare var användningen av denna energikälla begränsad till platser nära kontinentalplattornas gränser, men tack vare tekniska framsteg har möjligheterna att utnyttja geotermisk energi ökat avsevärt. Idag finns teknik som gör det möjligt att använda geotermisk energi för uppvärmning av byggnader även i områden som tidigare ansågs olämpliga.

Utsläpp och Global Uppvärmning

Till skillnad från fossila bränslen är utsläppen från geotermiska anläggningar vanligtvis mycket lägre. Även om öppna geotermiska brunnar kan släppa ut växthusgaser, är dessa utsläpp betydligt mindre än de från konventionella energikällor. Dessutom är de flesta nya geotermiska systemen slutna system som inte ger några utsläpp alls, vilket ytterligare förstärker geotermisk energis roll i kampen mot global uppvärmning.
Geotermisk energi utnyttjar jordens inre värme för att generera hållbar och ren el.

Historisk Utveckling och Nuvarande Användning

Prince Piero Ginori Conti testade den första geotermiska generatorn år 1904 i Larderello, Italien. Sedan dess har användningen av geotermisk energi växt stadigt. I Kalifornien, USA, ligger en av de största grupperna av geotermiska kraftverk vid The Geysers. År 2004 hade fem länder, däribland Island och Costa Rica, mer än 15 % av sin elproduktion från geotermiska källor.

Global Produktion och Kapacitetsfaktor

År 2005 genererade 24 länder totalt 56 786 GWh geotermisk elenergi, vilket utgjorde 0,3 % av världens totala elkonsumtion. Produktionen ökar med cirka 3 % årligen, tack vare nya kraftverk och förbättringar i befintliga anläggningars kapacitetsfaktor. Geotermiska kraftverk har en hög kapacitetsfaktor, ofta upp till 90 %, jämfört med andra förnybara källor som vind och sol.

Geografisk Expansion och Tekniska Framsteg

Traditionellt har geotermiska kraftverk byggts nära tektoniska plattgränser där höga temperaturer är lättillgängliga. Men utvecklingen av binära kraftverk och förbättringar i borr- och utvinningsteknik har ökat potentialen för HDR-kraftverk (hot dry rock) att användas i ett bredare geografiskt sammanhang. Exempel på demonstrationsprojekt inkluderar anläggningar i Tyskland, Frankrike och Australien.
Läs även artikeln Piteå Energi.

Direktanvändning av Geotermisk Värme

Cirka 70 länder använde år 2005 direkt geotermisk värme för olika ändamål. Majoriteten av denna värme användes för fjärrvärme och uppvärmning av byggnader, medan andra tillämpningar inkluderade uppvärmning av bassänger och industriella processer. Intresset för geotermiska värmepumpar växer också, med en årlig ökning på cirka 10 %.

Effektivitet i Uppvärmning och Elproduktion

Direkt användning av geotermisk energi för uppvärmningsändamål är mycket effektivare än att omvandla den till elektricitet. Dessutom krävs det inte lika höga temperaturer för uppvärmning, vilket gör att även områden med lägre geotermisk aktivitet kan dra nytta av denna resurs. Geotermisk värme kan utvinnas antingen som spillvärme från kraftvärmeverk eller från mindre brunnar som är kopplade till värmeväxlare och värmepumpar.
Liknande artikel Pite Energi.